Om Klubben / Generalforsamling

Ændringer til vedtægter

§1 og §2 ændret på ordinær generalforsamling 17. marts 2015

Generalforsamling

Hver år i første kvartal afholdes den ordinære generalforsamling, som beskrevet i klubbens vedtægter.

Vedtægter Aarhus Jazzklub

Sidst ændret på ordinær generalforsamling den 19. februar 2003


§1 – Foreningens navn, formål og hjemsted
Foreningens navn er ” Århus Jazzklub”. Foreningen bestræber sig på at præsentere et bredt og varieret musikprogram af høj kvalitet. Det er foreningens formål at støtte og bevare den traditionelle jazz-musik, med toner af – New Orleansjazz, ragtime, swing, dixieland, revivaljazz, gipsyjazz, blues, gospel mm. i Stor Århus.

Aarhus Jazzklub er hjemmehørende i Århus by, og adressen er den til enhver tid siddende formands.

§ 2 – Medlemsforhold
a: Optagelse
Som medlem kan optages alle, som kan støtte foreningens formålsparagraf samt erhvervsvirksomheder og andre foreninger.

Optagelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningens
adresse – På hjemmesiden ( www.Aarhusjazzklub.dk ) eller når
jazzklubben afholder jazzarrangementer. Med navn, adresse evt.
telefonnummer og mailadresse.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen kan, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt evt. gæld til foreningen er udredet.

b: Udmeldelse og eksklusion
Indmeldelse er bindende for den periode, der er betalt kontingent. Udmeldelse finder automatisk sted, hvis kontingent ikke er betalt inden fastlagte frist.

Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte, at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabets flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen.

c: Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår, af generalforsamlingen. Der kan fastsættes differentierede satser for almindelige medlemmer, foreninger og firmaer.

Kontingent indbetales pr. giro inden en af bestyrelsen fastsat indbetalingsdato. Kontingent kan ikke indbetales kontant.

For nye medlemmer kan der betales kontant til dørudvalget eller bestyrelsen – Der skal udleveres håndskreven medlemskort.

d: Medlemsrettigheder og –pligter
Medlemmerne har ret til at deltage i alle foreningens arrangementer, dog mod at betale den evt. fastsatte entre.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til dens formålsparagraf.

§3:- Foreningens daglige ledelse og drift
a: Daglig ledelse
Foreningens daglige ledelse og drift varetages af en bestyrelse på 5 (fem) personer valgt på generalforsamling for 2 (to) år, således at 3 (tre) personer, hvoraf den ene er kassereren, vælges det ene år, og 2 (to) personer, hvoraf den ene er formanden, vælges det andet år. Bestyrelsen konstituerer sig herudover selv.

Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de af foreningen foranstaltede aktiviteter samt de af foreningen ansatte personer.

b: Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som nedfældes i forhandlingsprotokollen. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 3 (tre) af de øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse skal ske pr. post eller e-mail senest på ugedagen før, med angivelse af dagsorden.

Der føres forhandlingsprotokol med referat af bestyrelsesmøder, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

c: Medhjælp
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet arbejdskraft.

§4:- Ordinær generalforsamling
a:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

b: Tidspunkt og indkaldelse
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i januar kvartal.

Indkaldelse skal finde sted med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse skal mindst annonceres på foreningens hjemmeside.

c: Mødeberettigede
Mødeberettigede og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har betalt deres kontingent til foreningen samt æresmedlemmer. Der skal føres afkrydsningsliste ved indgangen.

d: generalforsamlingens afvikling
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, som vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1: Valg af ordstyrer

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Kassererens beretning samt fremlæggelse af regnskab

b: Fastsættelse af kontingent(er)

5: Behandling af indkomne forslag

6: Valg af formand/kasserer. Formand på lige år. Kassere på ulige år.

7: Valg af den øvrige bestyrelse. 1 person på lige år. 2 personer på ulige år.

8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9: Valg af 2 kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant

10: Eventuelt

Ændringsforslag der ønskes behandlet, fremsendes skriftlig (mail tilladt) til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter. Hvert medlem har 1 (én) stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan medbringe 1 (én) fuldmagt, som skal afleveres ved indgangen.

§5:- Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkalde når bestyrelsen finder behov, eller mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen.

Indkaldelse sker efter samme regler som ved ordinær generalforsamling, dog skal dagsordenen kun omfatte emnet, som skal behandles på mødet.

§6:- Regnskab og formue
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal før forelæggelsen for generalforsamlingen være revideret af 2 (to) kritiske revisorer, som ikke må være medlem af bestyrelsen og som vælges på skift for 2 år ad gangen.

Revisorerne kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over foreningens økonomiske bevægelser i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige status, til enhver tid kan aflæses heri.

Alle udbetalinger foregår pr. bilagschecks eller ved elektronisk overførsel. Foreningen må således aldrig, ud over ved klub-arrangementer, ligge inde med kontante beløb.

Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Foreningens formue skal, udover hvad der er nødvendigt for afholdelse af de løbende udgifter, anbringes efter de retningslinier, som gælder for umyndiges midler, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

 

§7:- Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil af formanden eller kassereren. Ved salg og/eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

§8:- Vedtægtsændringer
Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§9:- Opløsning
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken opløsningen kan finde sted med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Ved foreningens opløsning forholdes med foreningens formue som følger: Formuen går til et eller flere projekter, som relaterer til foreningens formålsparagraf, efter generalforsamlingens beslutning.

§10 Voldgift
Stridigheder om anvendelse af nærværende vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 (to) voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt én af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges denne dommeren i Århus Byret. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

Ændringer til vedtægter

Her finder du vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling

2015

Århus Jazzklub - Vi Swinger Traditionelt  | Tlf.: 40 42 46 66